Begroting 2018 Begroting 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft haar begroting voor 2018 opgesteld. Deze begroting is besproken met de commissie van bijstand en de kerkenraad.
De begroting 2018 sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 10.000 (2017: € 100 positief). De totale begrote baten liggen in lijn met de begrote baten 2017.
De begrote lasten 2018 zijn circa € 13.000 hoger dan waarmee in de begroting 2017 rekening is gehouden. Belangrijkste redenen voor deze stijging betreffen een stijging van kosten van pastoraat en een stijging van afschrijvingslasten als gevolg van geplande investeringen.
Op grond van artikel 16 lid 6 van de plaatselijke regeling voor de samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Bergambacht wordt een samenvatting van de begroting door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de begroting in haar geheel gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage gelegd.
Deze samenvatting treft u onderstaand aan. Verder ligt de begroting van 13 t/m 17 november ter inzage bij de penningmeester (Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22). Wilt u deze begroting inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353605) een afspraak maken. Een kopie van de begroting is per e-mail op te vragen: Door gemeenteleden kunnen tegen de vastgestelde begroting binnen 14 dagen na afloop van de termijn van ter inzagelegging bezwaren worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken, Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam.

Begroting 2018
    Begroting   Begroting   Realisatie
    2018   2017   2016
       
             
Baten onroerende zaken   1.500   1.500   2.700
Rentebaten   750   800   1.061
Bijdragen levend geld   277.750   271.200   270.842
Door te zenden collecten en bijdragen derden   6.000   6.000   5.037
Overige baten   -   3.500   -
Som der baten (a)   286.000   283.000   279.640
             
Lasten onroerende zaken en in-ventarissen (excl. afschrijvingen)   20.000   20.000   20.392
Afschrijvingen   21.000   18.000   18.496
Pastoraat   165.500   159.000   148.175
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten   20.500   19.500   17.214
Verplichtingen en bijdragen andere organen   27.500   27.400   27.162
Salarissen en vergoedingen   26.500   25.500   26.162
Kosten beheer en administratie   9.250   8.000   12.003
Bankkosten en rentelasten   750   500   762
Som der lasten (b)   291.000   277.900   270.366
             
             
Saldo: a-b   (5.000)   5.100   9.274
             
Saldo toevoegingen/onttrekkingen aan voorzieningen   (5.000)   (5.000)   (5.000)
             
Saldo van baten en lasten   (10.000)   100   4.274 
 
 

 
terug