Begroting diaconie 2019 Begroting diaconie 2019
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2019 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 19 december 2018 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 1.320 (2018: € 2.260 negatief).
De totale geraamde baten bedragen € 60.385. Ten opzichte van de rekening 2017 (€ 91.857) zijn deze baten aanzienlijk lager omdat de opbrengsten ten behoeve van de thuisfrontcommissies van Margreet Mbendera-Schilt en Hans & Gerrie Kasbergen in deze begroting niet geraamd zijn. Dit verklaart ook het verschil tussen deze begroting en de rekeningcijfers 2017 die onlangs gepubliceerd zijn. De opbrengst ‘levend geld‘ is verder lager geraamd door een lagere raming van de post ‘overige opbrengsten’. De opbrengst ‘door te zenden collecten en giften’ is gelijk gebleven aan de raming in 2018. 
Bij de totale lasten zien we dezelfde grote afwijking ten opzichte van de rekening 2017 die bij de baten al aangegeven is. Bij de lasten valt op dat de ‘lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten’ op nihil zijn gesteld. Dit komt doordat in de modelbegroting van de PKN de kosten van de kerkradio, die op deze post werden geraamd, nu op de post ‘kosten beheer, administratie en archief’ zijn ondergebracht. De uitgaven van het plaatselijk diaconaal werk zijn verder lager geraamd en hierbij meer in overeenstemming gebracht met de rekening 2017. De post ‘verplichtingen/bijdragen andere organen’ is aangepast aan de hand van de realisatie 2017.

Het overzicht "begroting Hervormde Gemeente Bergambacht" is hier in pdf-format te downloaden/te lezen.
terug