Begroting diaconie Begroting diaconie
Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2020 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 20 november 2019 vastgesteld. De begroting sluit met een negatief resultaat van baten en lasten van € 145 (2019: € 1.320 negatief). De totale geraamde baten bedragen € 106.510. Ten opzichte van de rekening 2018 (€ 88.746) en de begroting 2019 (€ 60.385) zijn deze baten aanzienlijk hoger omdat zowel de opbrengsten ten behoeve van de thuisfrontcommissies van Hans & Gerrie Kasbergen (Liefde voorMalawi) als de opbrengsten van de Zendingscommissie in deze begroting geraamd zijn. Wij zijn dankbaar voor een stabiel beeld van de opbrengsten ‘levend geld‘. De opbrengst ‘door te zenden collecten en giften’ is hiervoor al verklaard. Bij de totale lasten zien we dezelfde grote afwijking ten opzichte van de rekening 2018 en begroting 2019 die bij de baten al aangegeven is. Bij de lasten valt verder op dat de kosten ‘beheer, administratie en archief’ aanzienlijk lager zijn gesteld. Dit komt doordat de controle van de jaarrekening nu wordt uitgevoerd door een tweetal deskundige, onafhankelijke gemeenteleden.

Bekijk de volledige begroting in het volgende document: Begroting
terug