Begroting 2021 diaconie Begroting 2021 diaconie

Het college van diakenen heeft zijn begroting voor 2021 opgesteld. Deze is door de kerkenraad op 14 oktober 2020 voorlopig vastgesteld. De begroting sluit met een klein negatief resultaat van € 270 (2020: € 145 negatief).

De totale geraamde baten bedragen € 105.905. Dit bedrag is vrijwel gelijk aan het bedrag dat we in 2020 raamden en dat ook in de jaarrekening 2019 te zien is. Wij zijn dankbaar dat u - ook in deze ‘coronatijd’ - onze gemeente zo duidelijk financieel blijft steunen zodat we uw diaconale gaven kunnen blijven doorgeven.

Op grond van Ordinantie 11 lid 6 van de PKN alsmede artikel 6.3.1 van de Plaatselijke regeling Hervormde Gemeente Bergambacht wordt een samenvatting van de begroting door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de begroting in haar geheel gedurende een week voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De volledige stukken kunnen gedurende tenminste een week worden ingezien. De samenvatting treft u bijgaand aan. 

De begroting ligt van 24 t/m 31 oktober ter inzage bij de penningmeester (Piet van Willigen, Houtstraat 55). Wilt u deze begroting inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353608) een afspraak maken. Een kopie van de begroting is per e-mail op te vragen: p.vanwilligen@kpnplanet.nl. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad, de heer Chris Vonk, Kerksingel 41, 2861 AG Bergambacht.

terug