Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2019 opgesteld. Deze jaarrekening is besproken met de commissie van bijstand op 11 februari 2020 en met de kerkenraad op 19 februari 2020. Tevens heeft een beoordeling van deze jaarrekening plaatsgevonden door een externe accountant.

De staat van baten en lasten sluit per saldo met een negatief resultaat van circa EUR 13.000. Ten opzichte van de begroting valt op dat in 2019 met name de opbrengsten uit levend geld (actie kerkbalans, collecteopbrengsten, solidariteitskas en overige giften) lager zijn geweest.

Op grond van artikel 7 lid 2 van Ordinantie 11 (PKN) wordt een samenvatting van de jaarrekening door de kerkenraad in de gemeente gepubliceerd en wordt de jaarrekening in haar geheel gedurende een week ter inzage gelegd. De samenvatting treft u onderstaand aan. Verder ligt de jaarrekening van 29 februari t/m 7 maart 2020 ter inzage bij de penningmeester (Lando de Kool, Burg. Winklerstraat 22). Wilt u deze jaarrekening inzien of heeft u vragen, dan graag telefonisch (0182-353605) een afspraak maken. Een kopie van de jaarrekening is per e-mail op te vragen: penningmeester@hervormdbergambacht.nl

Staat van baten en lasten over 2019

   

Realisatie

 

Realisatie

 

Begroting

   

2019

 

2018

 

2019

   

 

 

             

Opbrengsten onroerende zaken

 

1.800

 

750

 

800

Opbrengsten uit rente

 

58

 

217

 

150

Opbrengsten levend geld

 

269.481

 

276.320

 

277.500

Door te zenden collecten en giften

 

6.524

 

6.406

 

6.000

Som der baten

 

277.863

 

283.693

 

284.450

Kosten kerkelijke gebouwen en inventarissen (excl. afschrijvingen)

 

28.941

 

31.241

 

24.100

Afschrijvingen

 

19.211

 

17.610

 

19.000

Pastoraat

 

149.938

 

111.088

 

158.550

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

 

21.062

 

36.783

 

20.000

Verplichtingen en bijdragen andere organen

 

27.686

 

29.958

 

30.200

Salarissen en vergoedingen

 

25.251

 

24.349

 

27.500

Kosten beheer en administratie

 

18.167

 

11.746

 

9.000

Bankkosten

 

503

 

870

 

850

Som der lasten

 

290.759

 

263.645

 

289.200

             

Saldo van baten en lasten

 

(12.896)

 

20.048

 

(4.750)

terug