Jaarrekening 2019 Diaconie Jaarrekening 2019 Diaconie
Het college van diakenen heeft de jaarrekening 2019 op 3 maart 2020 opgesteld. Deze kon, als gevolg van de huidige bijzondere omstandigheden, niet in de kerkenraadsvergadering voorlopig worden vastgesteld. Wel is deze met alle kerkenraadsleden gedeeld. In deze kerkbode en op de website van onze gemeente vindt u van de jaarrekening een samenvatting.
Deze samenvatting is te bekijken in het volgende document: Kerkbode exploitatierekening diaconie 2019 (PDF, opent in nieuw venster)

Dit jaar zijn naast de exploitatie en balans van de ThuisFrontCommissie Liefde voor Malawi ook de cijfers van de Zendingscommissie verwerkt in de jaarrekening van de diaconie.

De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 2.531 (2018: € 2.967 positief).

Deze jaarrekening is - conform de mogelijkheid die de kerkorde hiertoe geeft - gecontroleerd door een tweetal deskundige gemeenteleden. Dit levert een aanzienlijke besparing op. Dank hiervoor.

Tot slot mogen we onze dankbaarheid uitspreken voor uw betrokkenheid en steun aan het diaconale werk voor onze naaste, ver weg en dichtbij.

Op grond van de Kerkorde, ordinantie 11-6-2 alsmede artikel 6.3.1 van de Plaatselijke regeling van onze Hervormde gemeente worden ‘de jaarrekeningen in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken.’

Van 11 t/m 18 april 2020 ligt de volledige jaarrekening over 2019 ter inzage bij de penningmeester Piet van Willigen, Houtstraat 55. Wilt u deze jaarrekening inzien of heeft u vragen, dan kunt u telefonisch (0182 353608) of via de e-mail (p.vanwilligen@kpnplanet.nl) een afspraak maken.

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
 
terug