Kerkdiensten vanaf 1 juli Kerkdiensten vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli is het toegestaan dat maximaal 100 personen aanwezig zijn tijdens een kerkdienst, mits we voldoen aan het voorschrift van anderhalve meter afstand.
Voor het weer openen van de kerkdeuren voor de eredienst is er een (verplicht) gebruiksplan opgesteld die voor onze gemeente leidend is en u kunt die raadplegen door het volgende document te openen/downloaden: Gebruiksplan Kerkgebouw versie 2.1 (Update 21 juli). Het plan beschrijft de specifieke voorwaarden gedurende deze periode waarin de beperkingen van toepassing zijn. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft en u daar aan zult houden. Soms zullen maatregelen afwijken van de wijze hoe en waarop het in andere gemeenten is geregeld. De oorzaken hiervoor zijn verschillend, maar zijn vooral het gevolg van de grootte van de gemeente en de inrichting en mogelijkheden van het kerkgebouw. Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden aangepast zodra hier aanleiding voor is. Hou daarom de website in de gaten. Wat geldt nu voor onze gemeente:
 • We handelen in lijn met het landelijk protocol zoals dit is aangereikt door de PKN.
 • Tot 1 juli zijn de maatregelen zoals die nu gelden van kracht. We houden nu diensten met de nu geldende limiet van maximaal 30 aanwezigen, dit ter voorbereiding op de diensten vanaf 1 juli.
 • Vanaf 1 juli, de eerste zondag is dus 5 juli, zullen er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn in de kerk. Dit aantal is zonder de predikant, ambtsdragers, koster, organist en overig ondersteunend personeel.
 • Overeenkomstig de RIVM richtlijnen adviseren we kwetsbare personen/personen uit de risicogroepen om de diensten voorlopig niet bij te wonen. Mensen die symptomen van het virus vertonen, zoals verkoudheid, hoesten, koorts en benauwdheid, mogen op advies van het RIVM de diensten niet bij wonen. Indien een van deze punten op u van toepassing is, kom dan niet naar de kerkdienst.
 • Indien u aanwezig wilt zijn bij (één van) de kerkdiensten dient u zich op te geven via het mailadres kerkdiensten@hervormdbergambacht.nl U dient naam, adres, e-mailadres en aantal personen op te geven. Vooraf zal op deze wijze geïnventariseerd worden wie de diensten vanaf 1 juli bij willen wonen. Vanuit deze lijst zal op volgorde van ontvangst een verdeling worden opgesteld wie in welke dienst welkom is; deze personen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen. Als u geen internet heeft dan kunt u zich eventueel ook telefonisch aanmelden bij Henk Noomen via telefoon 0182-353450 (bij diens afwezigheid Lando de Kool, telefoon 0182-353605). Aanmelden is een eenmalige handeling en afmelden kan continu.
 • Bij de ingang van de kerk worden de inkomende personen geteld; 100 aanwezigen is het absolute maximum. In theorie kan het dus gebeuren dat bij overschrijding van dit aantal kerkgangers, gevraagd zal worden weer naar huis te gaan. 
 • We komen de kerk enkel binnen via de ingang onder de toren. Mensen die slecht ter been zijn en daarom via de zij ingang de kerk in willen, vragen iemand of de begeleider om zich aan te melden bij de coördinator die onder de toren staat.
 • De coördinator die de bezoekers begroet, vraagt naar de gezondheid. Mensen met koorts, ernstige hoest-, verkoudheid- of benauwdheidsklachten mogen de kerk niet bezoeken. Dit geldt ook voor huisgenoten.
 • Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig; deze dienen te worden gebruikt door alle bezoekers. 
 • Tassen, bijbels etc. dienen meegenomen te worden naar de zitplaats; uitsluitend eigen bijbels mogen worden gebruikt. Omdat gedurende de gehele dienst de beamer wordt gebruikt behoeft de bundel weerklank en een psalmboek niet noodzakelijk mee genomen te worden.
 • Er wordt een verplichte looproute uitgezet; in de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen. Het is dus niet mogelijk om op een zelfgekozen plaats te gaan zitten.
 • In de kerk kunnen bewoners van hetzelfde adres bij elkaar zitten; verder wordt de 1,5 meter afstand strak toegepast.
 • Tijdens de dienst zal extra worden geventileerd. Deuren en ventilatieluiken staan zo veel als mogelijk open. Hou daar rekening mee.
 • Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd.
 • Er is geen kinderoppas tijdens de diensten.
 • Toiletbezoek moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit mede in verband met de verplichte eenrichting looproute en het besmettingsgevaar.
 • Na afloop van de dienst gaan alle aanwezigen volgens een opgesteld protocol weer naar buiten, waarbij ook de 1,5 meter afstand gewaarborgd is. De volgorde van verlaten van de kerk wordt aan het einde van de dienst duidelijk gemaakt.
 • Alle aanwezigen in een dienst worden verplicht geregistreerd zodat bij een eventuele uitbraak van het virus duidelijk is wie mogelijk in contact zijn geweest met de betreffende persoon/personen.
 • Bij bijzondere diensten zullen er zitplaatsen gereserveerd zijn voor gasten.
 • Zolang we niet als voltallige gemeente samen mogen komen blijven de diensten plaats vinden om 8.45 en 17.00 uur en bieden we de andere gemeenteleden de mogelijkheid om de diensten online te volgen.

Bovenstaande is onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid en het advies vanuit de PKN. Wij vertrouwen op uw medewerking. Bijzondere omstandigheden vragen om een bijzondere aanpak. Maar de evangelie verkondiging gaat door; thuis of in de kerk is het Woord door het gehoor.
terug