"diaconie" "diaconie"
 
Bijbelse kijk op diaconaat: Bijbelse kijk op diaconaat:
Diaconaat is het doen van barmhartigheid en gerechtigheid in én door de  gemeente van Christus ten behoeve van hen die sociaal – maatschappelijk in nood verkeren. Diaconaat heeft te maken met doen. Diaconaat maakt met daden zichtbaar wat woorden zeggen. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht en dienstbetoon aan de naaste. Diaconaat is de helpende daad die door de gemeente van Christus gevoegd wordt bij het Woord van God.
De concrete instelling van het ambt van diaken is beschreven in Handelingen 
 
Gemeente en diaconaat Gemeente en diaconaat
Ieder gemeentelid is, staande in het ambt aller gelovigen, geroepen tot diaconale bewogenheid. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het bevorderen van het
diaconaal bewustzijn van de gemeente als geheel. Hier wil het college blijvend de aandacht op vestigen door de diaconale dimensie een plaats te geven in de prediking,
voorlichting te geven tijdens bijeenkomsten en het frequent communiceren in de kerkbode.
 
Diaconaat dichtbij Diaconaat dichtbij
Diaconaal dienstbetoon begint bij hen die door God op onze weg geplaatst worden, de
nood van de naaste op of langs de weg die wij gaan (Luk 10: 25-37). Daar ligt de eerste
roeping tot dienen van de naaste en het helpen van hen die geen helper hebben. Naast de algemene opdracht tot dienstbetoon wordt ons door de apostel in Gal. 6 de zorg en de aandacht bevolen voor de huisgenoten van het geloof, zij die met ons verbonden zijn
door het geloof in de drie-enige God (Gal 6:10).