Gebruiksplan kerkgebouw Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd
door de PKN (zie https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-
kerkelijke-bijeenkomsten/). Dit gebruiksplan is tot stand gekomen met in achtneming van deze
richtlijnen en betreft een praktische uitwerking voor onze gemeente.
Aangezien de regelgeving sterk aan verandering onderhevig is en we mogelijk in de praktijk tot de
ontdekking komen dat beslissingen bijgesteld moeten worden zal dit gebruiksplan worden
aangepast zodra hier aanleiding voor is.

Het gebruiksplan is in te zien via de volgende link: Gebruiksplan versie 3-0 (PDF) 
 
Kerk zijn in Coronatijd 1 Kerk zijn in Coronatijd 1
De coronacommissie heeft in de afgelopen weken gewerkt aan een Corona-routekaart voor onze gemeente. In deze routekaart zijn dezelfde fasen opgenomen die het RIVM hanteert. Per fase is voor elk soort werk in de gemeente beschreven wat de beperkingen zijn en op welke manier de coördinatoren zullen moeten zoeken naar alternatieve vormen. Boven de routekaart staat een aantal belangrijke principes die we aanhouden als we kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Die principes maken ook dat we soms in detail afwijken van bijvoorbeeld de routekaart van de PKN.
lees meer »
 
Bijbellezing/Schakelkring Bijbellezing/Schakelkring

Achter de schermen wordt er gewerkt aan een start van de Schakelkring die dit jaar meer de vorm zal krijgen van een soort Bijbellezing. Ds. Van der Meijden is voornemens om de Hebreeënbrief te gaan lezen en uitleggen. Er wordt gewerkt aan een start op donderdag 29 oktober. In ieder geval zal er digitaal gestart worden, zodat u/jij thuis mee kunt doen. Wanneer er ook kringleden in de kerk aanwezig kunnen zijn, wordt nog bekeken.

 
Volmacht ambtsdragersverkiezing Volmacht ambtsdragersverkiezing
Bijgaande volmacht kunt u downloaden en afdrukken.
 
Catechese en jeugdwerk: een nieuw winterwerkseizoen Catechese en jeugdwerk: een nieuw winterwerkseizoen
Thema: ‘Goed om te horen’

Door de Corona is het afgelopen winterwerk in veel gevallen abrupt gestopt. Er ontstond zowel voor de leiding als voor de jongeren een gat. De jongeren misten immers hun leeftijdgenoten en in veel gevallen het samen iets doen. Ook het aanwezig zijn in de erediensten werd erg gemist. Tegelijk hebben de leidinggevenden creatief nagedacht over wat er richting de zomer met alle beperkingen nog wel mogelijk was. En wat heel belangrijk is: jullie hebben contact gehouden. Jullie hebben laten merken dat jullie aan de kinderen, tieners en jongeren dachten. Dank daarvoor. Daarnaast zijn er enkele bijzondere activiteiten geweest voor hen waarin iets van de liefde van onze Heere door gegeven kon worden. Waardering daarvoor!

lees meer »
 
Oppasdienst Oppasdienst
Vanaf 20 september 2020 zal er tijdens de 2de ochtenddienst (11:00 uur) weer crechê/oppasdienst worden gehouden. 

Wanneer ouders gebruik willen maken van de oppasdienst moeten ze hun kinderen vooraf aanmelden. 
Dit is een "wekelijks" terugkerende actie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar : crecheschakel@hotmail.com of door een app te sturen naar 06 83172679. 
Deze mededeling zal ook in uitnodiging voor de kerkdienst van 11:00 uur komen te staan. 
Inge van 't Veer zal vervolgens een tijdreservering toesturen naar de ouders wanneer ze hun kinderen kunnen komen brengen. 
lees meer »
 
Vacature overzicht jeugdwerk voor seizoen 2020 - 2021 Vacature overzicht jeugdwerk voor seizoen 2020 - 2021
Enkele vormen van werk zijn nog op zoek naar versterking van de groep leidinggevenden. Zie het
schema hieronder. We roepen mensen op zich te melden om hun gaven in te zetten in de gemeente.
Je kunt je ook melden via de vrijwilligersapp van onze gemeente.
lees meer »
 
Tentdienst 2020 Tentdienst 2020
Helaas is Tendienst BAB editie 2020 GEANNULEERD!
Voor hetzelfde geld hadden we volgende week weer 2 mooie diensten mogen beleven in de tent van het straatwroeterskamp #buurtvereniginguitbreidingdorp, maar helaas het zit er dit jaar niet in.
Echter willen we jullie toch iets meegeven.
Om toch een klein beetje het gevoel te ervaren van de afgelopen jaren en vooruit te kijken, check onderstaande video en kom al wat te weten over Tentdienst BAB editie 2021!
Ben jij erbij zondagmiddag 22 augustus 2021?
Delen? Ja graag!
Enjoy it!

 
lees meer »
 
Gemeentezang Gemeentezang
Op 2 juli j.l. werd bekend dat zingen tijdens erediensten weer tot de mogelijkheden behoort. Zingen is een essentieel en waardevol onderdeel van de liturgie. We hebben als gemeente de opdracht om de lofzang gaande te houden. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de ruimte die nu wordt geboden. Omdat het onduidelijk was of ons kerkgebouw aan de gestelde voorwaarden voldoet hebben wij eerst op de risico inventarisatie gewacht die online beschikbaar is gekomen. Om te bepalen of een kerkgebouw geschikt is voor samenzang is vanaf 8 juli de website eerstehulpbijventilatie.nl beschikbaar. Beheerders van kerkgebouwen kunnen daarop de omvang van het kerkgebouw en de toegepaste ventilatietechniek invoeren. Dan wordt berekend of er sprake is van een laag, middelgroot of hoog risico op de verspreiding van een eventueel virus in de ruimte. Ons kerkgebouw heeft vanwege het volume van het gebouw een laag risico. Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie hebben wij besloten om met ingang van zondag 12 juli weer te gaan zingen in de kerk. Wel zullen we net als afgelopen tijd, nog steeds het aantal zangmomenten beperkt houden. Uiteraard is al het bovenstaande onder voorbehoud van de richtlijnen van de overheid en het advies vanuit de PKN.
We hopen van harte dat we binnen afzienbare tijd weer met de hele gemeente ”met vreugd’ in ’t huis des Heeren” kunnen gaan om daar ook ”met lof Zijn grote naam” te mogen zingen.
 
Product van de maand Product van de maand
‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd’. Dit zijn woorden uit Mattheus 25: 35. Het is een oproep en opdracht die naar ons allemaal uit gaat. De opdracht om te zien naar onze naaste. En dat kan al heel eenvoudig door mee te doen met de actie; Product van de maand.  
 
 
Rouwpastoraat Rouwpastoraat
Dag iedereen, 

Omdat we elkaar als gemeenteleden momenteel niet zo vaak tegenkomen, ontstaat het risico dat sommige noden onzichtbaar blijven. Terwijl er veel mensen zijn die van alles meemaken, ook op het gebied van rouw. Als dit jezelf betreft, of je weet iemand anders die wel wat bemoediging zou kunnen gebruiken, neem dan contact met mij op. De mensen van het Rouwpastoraat m/v staan klaar om te helpen. Samen antwoorden zoeken in de Bijbel geeft troost. Dank jullie wel. 

Hartelijke groet, 
Christel van Herk, coördinator 

Tel. 06-10877374
 
Hulpvragen delen Hulpvragen delen

Om te zorgen voor mensen binnen onze gemeente wordt op dit moment ook de vrijwilligerapp ingezet. Via deze app kunnen we gemakkelijk een grote groep mensen bereiken als er een hulpvraag binnen de gemeente is. Wilt u deze app op uw computer of telefoon installeren zodat we op een effectieve manier mensen kunnen helpen? http://www.hervormdbergambacht.nl/vrijwilligerapp

 
Verkoop collectebonnen Verkoop collectebonnen
In verband met de Corona epidemie is besloten tot nader order de verkoop van collectebonnen in de consistorie te annuleren. Wij zullen u nader informeren als er weer collectebonnen aangeschaft kunnen worden. Tot dit moment kunt u gebruik maken van de verschillende opties om uw financiële bijdrage wekelijks te blijven geven. 
 
Collectebonnen Collectebonnen
In toenemende mate wordt er door gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om digitaal collectebonnen te bestellen via deze site ' Hervormd Bergambacht.nl'  Voor wie dit gemak nog niet heeft ontdekt: Onder het kopje Financiën van het hoofdmenu vindt u het bestelformulier . Na de bestelling en de betaling op rekeningnummer NL72RABO.0373.7352.00. o.v.v.
De via de website bestelde collectebonnen worden om de week bij u thuis bezorgd. Dit betekent dat de bezorging na het plaatsen van uw bestelling maximaal circa twee weken op zich kan laten wachten. Heeft u de collectebonnen sneller nodig, komt u dan op dinsdagavond even langs..