Samenstelling college van diakenen: Samenstelling college van diakenen:
Het college van diakenen bestaat uit zes ambtsdragers.
Het college bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een algemeen adjunct  en een penningmeester. Het collega van diakenen wordt ondersteund door een secretarieel medewerkster.
Voor het uitvoeren van de diaconale taak in de gemeente wordt gezocht naar een  taakverdeling waarbij rekening gehouden wordt met ieders talenten of wensen.
Jaarlijks wordt de taakverdeling geëvalueerd en waar nodig aangepast.
 
De diakenen doen op elke kerkenraadsvergadering verslag van de actuele aangelegenheden. Van de vergaderingen van het college van diakenen worden notulen gemaakt die in afschrift verzonden wordt aan de kerkenraad. 
terug