Update orgel Update orgel

In overleg met de Kerkenraad, de Orgeladviescommissie én onze orgeladviseur Aart Bergwerff heeft het College van Kerkrentmeesters een plan uitgewerkt voor het grootschalig vernieuwen van het bestaande monumentale Gabry orgel in ons kerkgebouw.

De afgelopen twee jaar is hieraan gewerkt met als resultaat een technisch bestek. Gedurende deze periode hebben wij u als gemeente periodiek geïnformeerd over de voortgang het proces. Op basis van het opgestelde bestek is een aanbesteding uitgeschreven waarop vijf orgelbouwers hebben ingeschreven. Hieruit volgt dat de kostprijs van het grootschalig vernieuwen van het orgel, rekening houdend met bouwkundige voorzieningen aan de galerij en advieskosten, op tenminste € 525.000,- komt.

Eind vorig jaar hebben wij u als gemeente(leden) geraadpleegd, om zo een juist beeld te krijgen van het draagvlak voor het zorgvuldig uitgewerkte plan. Dit draagvlak is, zeker gezien de financiële omvang, impact van het plan en de huidige omstandigheden in deze Corona tijd, noodzakelijk om de Kerkenraad te voorzien van het juiste advies.

Wij zijn dankbaar voor de respons die we vanuit u als gemeenteleden ontvingen. Graag delen wij onze bevindingen hierover.

Het College van Kerkrentmeester heeft u als gemeente geïnformeerd over de totale begroting die past bij het grootschalig vernieuwen van het orgel. Ook zijn de reeds toegezegde subsidie van Provincie Zuid-Holland a € 50.400,- en Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed a € 37.063,-, de mogelijk nog te ontvangen overige subsidies en fondsen a € 20.000,-, de reeds opgebouwde voorziening orgelfonds a € 85.000,- én de voorgenomen inbreng van € 100.000,- uit het eigen vermogen vermeldt. De benodigde financiering vanuit de gemeente bedraagt daarmee circa € 230.000,-. Voor de financiering van dit bedrag is bij de raadpleging het draagvlak onderzocht en commitment gevraagd.

In totaal is er tot nu toe door 107 gemeenteleden een bijdrage van € 64.870,- toegezegd. Ook is er door een beperkt aantal gemeenteleden tot nu toe een bedrag van in totaal € 327.500,- aan renteloze leningen toegezegd met een diverse looptijd.

Naast de verschillende toezeggingen hebben wij van u en diverse andere gemeenteleden schriftelijk advies ontvangen over het voorliggende vraagstuk. Deze adviezen bevatten thema's zoals de financiële haalbaarheid en het verantwoord zijn van de beoogde investering, toekomstbestendigheid van het orgel, de plaats van het orgel als instrument binnen onze gemeente en alternatieve mogelijkheden voor het vernieuwen van het orgel.

Op basis van de toegezegde bijdragen en de verschillende reacties en adviezen zal het College van Kerkrentmeesters advies uitbrengen aan de Kerkenraad. Dit advies zal naar verwachting in de maand februari door de Kerkenraad worden besproken. Na besluitvorming hierover hopen wij u spoedig nader te kunnen informeren.

terug